Menneskerettighetsloven

Hva er menneskerettighetsloven?

Menneskerettighetsloven er en lov med formål om å styrke menneskerettighetens stilling i Norge. Som menneske har vi flere rettigheter, og disse rettighetene går ut på at vi som mennesker skal ha: tilgang på mat, et sted å bo og utdanning for å få et godt liv. Det handler også om at ingen bør utsettes for tortur eller umenneskelig straff eller nedverdigende behandling.

Etter andre verdenskrig ble det etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene. Norge har ratifisert de aller fleste konvensjonene. Menneskerettighetsloven gjør fem konvensjoner med tilleggsprotokoller gjeldende:

1. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK)

2. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

3. FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

4. FNs barnekonvensjon

5. FNs kvinnekonvensjon

En konvensjon er en traktat eller overenskomst. Konvensjoner kan også kalles anerkjente regler eller normer. Dersom det er strid mellom lover i konvensjonen (for eksempel EMK) og norsk rett, skal konvensjonens bestemmelser gis forrang/prioritet.

Norge har et kapittel om menneskerettigheter i Grunnloven. Grunnlovens kapittel E handler om retten til liv, forbud mot tortur, slaveri og tvangsarbeid. I kapitlet finner vi også normen om rett til likhet for loven og forbud mot uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Menneskerettighetene og barnevern i Norge

Bakgrunnen for loven er at Norge er dualistisk. I folkerett betyr begrepet at folkeretten og nasjonens interne rett utgjør ulike rettssystemer. Menneskerettighetene nyter stor respekt og er godt ivaretatt i lovgivningen i Norge. Likevel betyr ikke dette automatisk at lovene og reglene alltid blir fulgt.

FNs menneskerettighetskomiteer har kommet med flere anbefalinger og synspunkter på menneskerettsanvendelse i Norge. Særlig barnevern er trukket frem som eksempel. Norge ble blant annet anbefalt å revidere prosedyrer for tvangsfjerning av barn fra foreldre. Komiteen råder også til mindre bruk av tvang. De som må bruke tvang i situasjoner i barnevernet må ha nødvendig opplæring i dette.

bgafotobutikk.no