Barnas egne menneskerettigheter

 

Barna er ikke med på å styre i samfunnet, og har dermed ekstra sterke krav til beskyttelse og flere rettigheter enn voksne har. Barnas rettigheter gjenspeiler i stor grad deres rolle i samfunnet, som er fundamentalt forskjellig fra de voksnes på mer enn én måte. Her går vi litt nærmere innpå hva barna har krav på i tillegg til de vanlige menneskerettighetene.

FNs barnekonvensjonKids Sitting at the Gym

Dette er en menneskerettighetskonvensjon som gir barn, dvs. alle under 18 år, ekstra beskyttelse av loven, i egenskap av å være barn, i tillegg til å være dekket av menneskerettighetene. Per nå er hele 196 av verdens land medlemmer i denne konvensjonen, det vil si de har skrevet under på at barna skal ha særskilt juridisk beskyttelse. USA er ett av de få gjenværende landene som ikke har skrevet under på denne avtalen om å ivareta barn spesielt. Å skrive under barnekonvensjonen forplikter medlemslandet til å følge opp barn i eget land og sørge for at konvensjonen blir fulgt. Dette er den internasjonale avtalen flest land har skrevet under på og bundet seg til ved lov.

Når ble Barnekonvensjonen til?

I november 1989 ble den vedtatt, mens den trådte i kraft i februar 1990, altså ble den satt i verk ganske umiddelbart. Norge valgte å ratifisere denne konvensjonen i januar i 1991. Det er mulig for landene som har knyttet seg til Barnekonvensjonen å reservere seg mot noen av delene i konvensjonen. Dette gjør konvensjonen mer fleksibel, men gjør selvfølgelig også at den som en helhet mister noe kraft. Å bestemme hva som er viktige behov for så mange forskjellige land som verden består av, er dog ikke så enkelt at man kan kreve at alle land skal se på barnas krav helt likt.

Innholdet i BarnekonvensjonenSad Asian Boy Behind Barbed Wire

For å skape en generell forståelse av hvilke krav Barnekonvensjonen stiller til sine medlemsland, er det her gjort en kort oppsummering av noen av de viktigste behovene som skal oppfylles.

 

  • Å gå på skole er en rettighet alle barn har
  • Barna er født frie og med samme verdi
  • Barn skal ha et eget navn og en egen nasjonalitet
  • Barna skal beskyttes
  • Nok drikke, mat og den beste helsehjelpen som er mulig skal fremskaffes
  • Man skal lytte til og ta hensyn til barna